Realizované projekty

Komunitní centrum Žižkov

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000200
Zaměření projektu:Díky tomuto projektu tak vzniká otevřený - bezpečný prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob, s cílem co největší míry zapojení daných skupin do života okolní komunity a tím je podporována snaha o sociální oživení dané lokality. Na předmětném projektu žadatel rovněž spolupracuje se 6 partnery - organizacemi dlouhodobě působícími v sociální oblasti na území městské části Praha 3, jež pomáhají se zajištěním a vlastní realizací zmiňovaných aktivit projektu a jsou tak dalšími garanty přímé činností s jednotlivými cílovými skupinami projektu. Cílovými skupinami projektu jsou rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, senioři, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti a děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci.
Žadatel:Městská část Praha 3
Partner:Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., Sdílny generací, z. s., NOVÁ TROJKA, z.s., "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK", Beztíže, z. ú., Husitské centrum, o.p.s.
Výše schválené podpory:6 471 132,40 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.praha3.cz/

Projekt „Komunitní centrum Žižkov„ je zaměřen na vytvoření místního komunitního centra, které svými nabízenými aktivitami směřuje k co možná největší míře participace jeho klientů, za účelem posílení místní sociální soudržnosti a integrity.