Realizované projekty

Komunitní centrum pro Zotavení

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000209
Zaměření projektu:Zásadou centra je participace lidí se zkušeností s duševním onemocněním na nabízených aktivitách, které centrum realizuje, a dále zapojení širší veřejnosti do tohoto dění. Zotavení je inovativní koncept a paradigma motivující lidi s duševním onemocněním k zapojení do každodenního života v místě, které si vybrali. Primární cílová skupina  - duševně nemocní - je zapojena do všech aktivit projektu a to především proto, aby se skrze nově nabyté vědomosti a schopnosti zvýšily jejich kompetence pro život v komunitě. Současně pomocí zapojení do nových aktivit je možné zvyšovat sebevědomí těchto osob a podpořit je v jejich vlastním zotavení. Tak se mohou stát plnohodnotnými členy místních komunit. Sekundární cílová skupina  - obyvatelé místních komunit - je zapojena do projektu pro to, aby skrze svoji pozitivní zkušenost ze setkání s duševně nemocnými, získala větší povědomí o jejich životě a zlepšilo se její vnímání těchto spoluobčanů.
Žadatel:Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 406 808,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.cmhcd.cz

„Komunitní centrum pro Zotavení“ nabízí spektrum aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a posílení jejich možné sociální soudržnosti.