Realizované projekty

Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000202
Zaměření projektu:Dané téma projektu souvisí s roztříštěností komunity „NaS osob“ a neexistencí zázemí pro komunitní práci s touto cílovou skupinou a rozvoj komunitních činností vůbec. Realizace projektu umožňuje vytvoření tohoto zázemí formou předmětného komunitního centra, což umožňuje komunitu odborně podpořit a kompetentně připravit k tomu, aby pomocí vnitřních zdrojů dlouhodobě a udržitelně fungovala. Primární cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením, tj. osoby nevidomé a těžce slabozraké, v produktivním a seniorském věku, které jsou z důvodu svého zrakového postižení ohroženy sociálním vyloučením (mají málo sociálních kontaktů, omezené možnosti kulturních aktivit, pracovních aktivit, vzdělávání, sportu apod.), což má dopad na situaci jejich rodin a blízkých osob. Sekundární cílovou skupinou jsou pak blízcí a rodiny „NaS osob“ a další spolupracující komunity (např. organizace vozíčkářů) apod.
Žadatel:Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Partner:-
Výše schválené podpory:4 595 425,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.sons.cz/KC-Vrchlicka-P4004414.html

Projekt s názvem „Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická“ je zaměřen na problém sociálního vyloučení nevidomých a slabozrakých osob (dále jen NaS osob) na území hlavního města Prahy.