Realizované projekty

Komunitní centrum „Pomocná ruka“ v Praze 3

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000194
Zaměření projektu:Posláním projektu je podpořit dané cílové skupiny ve vyvíjení aktivit především sociálního a pohybového charakteru a pracovat tak na odbourávání sociální separace dané skupiny obyvatelstva. Daných cílů je dosahováno zejména prostřednictvím založení Klubovny dětí a mládeže a zapojení jejich členů do hodnocení a plánování aktivit komunitního centra a rovněž tak přímou prací s cílovými skupinami v průběhu celého projektu.
Žadatel:Neziskovky.cz, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:8 151 575,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Předkládaný projekt „Komunitní centrum „Pomocná ruka“ v Praze 3“ se svými aktivitami zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, seniorů a osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných.