Realizované projekty

Komunitní centrum Ostromečská – Praha Žižkov

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001651
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rekonstrukci bytového domu, který je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Prokopa. V bytovém domě díky rekonstrukce vzniknou 2 patra určené pro provoz komunitního centra, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin. První nadzemní podlaží bude bezbariérové.
Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov
Partner:
Výše schválené podpory:9 987 736,71 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:http://farnost-zizkov.cz/

Projekt je zaměřen na rekonstrukci bytového domu, který je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Prokopa. V bytovém domě díky rekonstrukce vzniknou 2 patra určené pro provoz komunitního centra, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin. První nadzemní podlaží bude bezbariérové.