Realizované projekty

Komunitní centrum – Naděje pro rodinu

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001791
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je vytvořit komunitní zázemí pro min. 60 dětí do 15 let s duševním onemocněním včetně jejich rodin.
Žadatel:Via Cordis, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:3 470 030,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 6. 2021

WWW:viacordis.cz

Hlavním cílem projektu je vytvořit komunitní zázemí pro min. 60 dětí do 15 let s duševním onemocněním včetně jejich rodin tak, aby dosáhli na volnočasové aktivity, které jsou jinak mimo jejich finanční možnosti, získali oporu v komunitě formou sdílení a naplňování potřeb, názorů a znalostí a byly zařazeny do komunitní platformy odborné pomoci z jednoho místa, která přispěje nejen k odbornému řešení jejich obtíží, ale také ke zvýšení jejich znalostí a dovedností v oblasti duševního onemocnění.