Realizované projekty

Komunitní centrum MoJa

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001802
Zaměření projektu:Činnost Komunitního centra MoJa bude zaměřena na předcházení sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením (konkrétně osob se sluch. postižením a osob se sluch. postižením s kombinovanou vadou) a posilování místní soc. soudržnosti prostřednictvím různorodých aktivit.
Žadatel:Česká unie neslyšících, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:4 350 153,75 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 2. 2022

WWW:https://www.cun.cz/

Činnost Komunitního centra MoJa bude zaměřena na předcházení sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením (konkrétně osob se sluch. postižením a osob se sluch. postižením s kombinovanou vadou) a posilování místní soc. soudržnosti prostřednictvím různorodých aktivit. Projekt podpoří posílení prevence sociálního vyloučení osob sluchově postižených ohrožených sociálním vyloučením a jejich zapojování do života místní komunity. Celkem projekt podpoří 90 osob.