Realizované projekty

Komunitní centrum Lysolaje

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001683
Zaměření projektu:Cílem projektu je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního života, z něhož nebude nikdo vyloučen.
Žadatel:Městská část Praha-Lysolaje
Partner:
Výše schválené podpory: 10 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020
Ukončení projektu: 30. 6. 2022

WWW:https://www.praha-lysolaje.cz/

Projektem bude vytvořeno komunitní centrum v novém objektu v rámci obytného komplexu Dolina v souladu se 46. výzvou OPPPR pro osoby z CS a občany Lysolají. Cílem je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Významné partnerství, projednaný zájem 10 aktérů s pravidelnou činností. Připravenost k realizaci. Projekt je potřebný, chybí zázemí pro činnost, silné zastoupení CS.