Realizované projekty

Komunitní centrum Kolovraty

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001658
Zaměření projektu:Cílem projektu je integrace znevýhodněných osob, jejich aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen.
Žadatel:Městská část Praha-Kolovraty
Partner:
Výše schválené podpory: 10 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2022
Ukončení projektu: 30. 6. 2023

WWW:https://www.nasekolovraty.cz/obsah/komunitni-centrum

Projektem bude vytvořeno komunitní centrum přestavbou 2.NP stávajícího objektu U Boudů v souladu se 46. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Kolovrat. Cílem je integrace znevýhodněných osob, jejich aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Projekt je potřebný, chybí zázemí pro činnost, silné zastoupení CS.