Realizované projekty

Komunitní centrum Kardašovská III.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001803
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 - 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, mezi obyvatele místní komunity.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 806,25 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.praha14.cz

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 – 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osob z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které mají vliv na odbourávání sociální separace a budují pozitivní atmosféru mezi obyvateli. Projekt podpoří celkem 484 osob z CS.