Realizované projekty

Komunitní centrum JAKO DOMA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001751
Zaměření projektu:Komunitní centrum JAKO DOMA podpoří seniory (celkem 90 osob) v zapojení do komunity v Dolních Počernicích prostřednictvím realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, kterých se bude moci zúčastnit kromě seniorů také široká veřejnost, čímž nově vznikne společenství se silnými vazbami. KC JAKO DOMA pomůže dále seniorů s navázáním nových sociálních vazeb v rámci společenství, jehož se stanou pevnou součástí a budou v něm mít oporu při řešení svých sociálních a životních problémů. Cílem projektu je vznik a rozvoj KC JAKO DOMA, intenzifikace aktivizace seniorů v DP a jejich zapojení do realizovaných aktivit, čímž bude posílena místní soc. soudržnost CS a aktivizace života komunity v DP.
Žadatel:Městská část Praha-Dolní Počernice
Partner:
Výše schválené podpory: 3 063 861,25 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 11. 2021

WWW:https://praha-dolnipocernice.cz/

Komunitní centrum JAKO DOMA podpoří seniory v zapojení do komunity v Dolních Počernicích prostřednictvím realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, kterých se bude moci zúčastnit kromě seniorů také široká veřejnost, čímž nově vznikne společenství se silnými vazbami. KC JAKO DOMA pomůže dále seniorů s navázáním nových sociálních vazeb v rámci společenství, jehož se stanou pevnou součástí a budou v něm mít oporu při řešení svých sociálních a životních problémů.