Realizované projekty

Komunitní centrum InBáze 2020

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000240
Zaměření projektu:Primární cílovou skupinou projektu jsou migranti, azylanti a příslušníci etnických menšin všech pobytových statusů s bydlištěm na území hlavního města Prahy, pocházející z tzv. třetích zemí či států EU jako jsou Bulharsko a Rumunsko. Dané cílové skupině reálně hrozí sociální vyloučení a izolace v rámci jejich vlastní komunity a nedochází tak rovněž ke vzájemné interakci s majoritní společností, která je velmi důležitou součástí integrace cizinců. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a rovněž tak velmi početná skupina seniorů. Projekt je koncipován tak, aby podpořil minimálně 1600 osob z daných cílových skupin.
Žadatel:InBáze, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:8 669 070
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.inbaze.cz

Projekt s názvem „Komunitní centrum InBáze 2020“ rozšiřuje nabídku kvalitních komunitních programů a služeb pro migranty a veřejnost v Praze.