Realizované projekty

Komunitní centrum Husitská III

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001829
Zaměření projektu:Projekt pomůže prostřednictvím komunitní sociální práce vykonávané v KC Husitská stabilizovat místní komunitu v lokalitě dolního Žižkova, která se dlouhodobě zaměřuje na řešení negativních aspektů spojených se sociálním vyloučením některých členů komunity v důsledku špatného přístupu k bydlení, špatného zdravotního stavu či příslušnosti k marginalizovaným etnickým či sociálním skupinám.
Žadatel:R - Mosty, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 935,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.r-mosty.cz

Projekt pomůže prostřednictvím komunitní sociální práce vykonávané v KC Husitská stabilizovat místní komunitu v lokalitě dolního Žižkova, která se dlouhodobě zaměřuje na řešení negativních aspektů spojených se sociálním vyloučením některých členů komunity v důsledku špatného přístupu k bydlení, špatného zdravotního stavu či příslušnosti k marginalizovaným etnickým či sociálním skupinám. Jedná se o III. pokračování unikátního projektu realizovaného v partnerství NNO a lokální municipality.