Realizované projekty

Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001745
Zaměření projektu:Projekt zapojí cílovou skupinu (rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin) do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile.
Žadatel:HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:4 428 910,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 8. 2021

WWW:www.hostcz.org

Projekt zapojí cílovou skupinu (CS: rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin) do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile. Pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci dětí na hladké zapojení do běžných školských zařízení ve „Školičce hrou“ a při společných aktivitách umožníme propojení CS s místní komunitou. Do projektu bude zapojeno 42 členů CS, 120 občanů z okolní komunity a 30 dobrovolníků.