Realizované projekty

Komunitní centrum Hájovna

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001784
Zaměření projektu:Projekt si klade za cíl rozvíjet v Praze na Cibulce kulturně komunitní centrum a podpořit tak 244 unikátních osob z řad primární cílové skupiny rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci.
Žadatel:Spolek Hájovna, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 293 407,50 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2021

WWW:https://spolekhajovna.cz/

Projekt si klade za cíl rozvíjet v Praze na Cibulce kulturně komunitní centrum a podpořit tak 244 unikátních osob z řad primární cílové skupiny rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím výchovně vzdělávacích, volnočasových, sociálně kulturních aktivit, včetně aktivit nízkoprahového charakteru, za účelem prevence sociálního vyloučení osob a zapojováním těchto osob do života místní komunity.