Realizované projekty

Komunitní centrum Buďánka – ostrov ve městě

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000256
Zaměření projektu:V rámci plánovaných činností chtějí organizátoři napomoci k aktivizaci místní občanské společnosti a k vlastnímu nastartování integračních procesů, které zmírní patologické příznaky sociálního vyloučení různých ohrožených skupin obyvatelstva v této lokalitě. Cílovou skupinou projektu jsou především osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Aktivity projektu nejsou určeny pouze pro jednu izolovanou cílovou skupiny obyvatel. Naopak všechny aktivity jsou cíleně otevřené všem potenciálním účastníkům napříč celým spektrem, tj. pro skupiny s různým sociálním problémem, etnickým zázemím, s různým handicapem i osoby vyloučené či potenciálně ohrožené, pro seniory apod. Ve všech aktivitách organizátoři chtějí jednotlivé skupiny propojit a tou nejpřirozenější cestou aktivizovat s místní komunitou.
Žadatel:Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, občanské sdružení
Partner:-
Výše schválené podpory:1 538 468,75
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.zachranmebudanka.cz

V rámci postupující revitalizace památkové zóny Buďánka se podařilo opravit první z objektů, a to bývalý Koloniál. V něm bude otevřen komunitní prostor s názvem „Komunitní centrum Buďánka – ostrov ve městě“, který v sobě bude kombinovat kulturní, společenské a vzdělávací aktivity spolu s ekologickým přístupem.