Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Komunitní centrum 21. století

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000697
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvoření tzv. KOMUNITNÍHO CENTRA 21. STOLETÍ při organizaci Spiralis. Projekt trvale propojí CS (60 osob, rodiny v nepříznivé životní situaci) z území hl. m. Prahy s jejich veřejností. Unikátnost tohoto centra spočívá v zaměření na aktivity občanské a společensky prospěšné a v profilaci komunitních lídrů pro lokální pražské komunity. Díky projektu se CS podaří oživit danou lokalitu, aktivizovat místní obyvatele, zvýšit zájem o lokální dění a vybudovat nové komunitní vazby.
Žadatel:Spiralis, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 339 140,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

WWW:www.spiralis.cz

Cílem projektu je vytvoření nového komunitního centra Spiralis (tzv. KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ), které rozvine stávající aktivity Klubu Spiralis. Komunitní centrum 21. století (dále jen KC 21) prostřednictvím svých sociálně aktivizačních aktivit trvale propojí CS (60 osob, rodiny v nepříznivé životní situaci) z území hl. m. Prahy s jejich veřejností. Tím významně přispěje k sociálnímu začlenění CS do společnosti a k posílení místní sociální soudržnosti. KC 21 místní veřejnosti nabídne vzdělávací, osvětové, informační a kulturní aktivity, na jejichž přípravě a realizaci se bude CS aktivně podílet.