Realizované projekty

Komunitní aktivity pro cizince a jejich děti

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001729
Zaměření projektu:Projektem plánujeme rozvíjet život cizinců v již fungujícím centru na území hl. m. Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí.
Žadatel:Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 468 340,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.opu.cz

Projektem plánujeme rozvíjet život cizinců v již fungujícím centru na území hl. m. Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejména těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde je komunitní centrum zřízeno a bude rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude skrze plánované aktivity směřovat k aktivní participaci osob z cílových skupin, k propojování cílové skupiny s majoritou a k prevenci sociálního vyloučení těchto cílových skupin.