Realizované projekty

Komunita InBáze

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001772
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je vybudovat společně s cílovou skupinou silnou a svépomocnou komunitu a vytvořit tak bezpečný prostor pro setkávání a sdílení zkušeností, aktivizovat a zapojit tuto cílovou skupinu jak do realizace projektu tak i do veřejného dění
Žadatel:InBáze, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 489 810,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021

WWW:www.inbaze.cz

Projekt se složen z 5 vzájemně propojených klíčových aktivit  a 1 dílčí aktivity. Osloveno bude min. 2 500 osob z řad cílové skupiny, z toho min. 500 se zapojí jako účastníci projektu a minimálně 220 osob bude podpořeno nadbagatelně. Hlavním cílem projektu je vybudovat společně s cílovou skupinou silnou a svépomocnou komunitu a vytvořit tak bezpečný prostor pro setkávání a sdílení zkušeností, aktivizovat a zapojit tuto cílovou skupinu jak do realizace projektu tak i do veřejného dění