Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Kompetence pro demokratickou kulturu – kurz pro pedagogy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000805
Zaměření projektu:Nově vytvořený 112-hodinový kurz pro pedagogy, který jim zprostředkuje dovednosti, jež pedagog potřebuje pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve školách. Pro porozumění modelu kompetencí a vyzkoušení jeho fungování v praxi spolu s kritickým myšlením, analytickým přístupem, zážitkovým učením a s využitím debatních metod rozvíjí komunikační dovednosti a schopnost řešení konfliktů. Účastníci zmapují současnou situaci a navrhnou plán rozvoje CDC na škole. Absolventi se stanou lektory CDC.
Žadatel:Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
Partner:
Výše schválené podpory:2 668 500,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

WWW:www.terezinstudies.cz

Cílem projektu je prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího kurzu šířit model kompetencí pro demokratickou kulturu do pražských škol.