Realizované projekty

Komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828
Zaměření projektu:Cílem projektu je ověření tří komercializačních konceptů, které mají vysokou míru komercializace. Cílem předloženého projektu je komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe, se zaměřením na podporu v klíčových tématech: sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory:23 588 919,02 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 31.12.2020

WWW:https://www.cuni.cz

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) Ověření konceptu technologie pro zvýšení osobní bezpečnosti v oblasti distanční péče ve fyzioterapii, které je možno přizpůsobit na míru pacientům a umožňuje elektronickou evidence jejich cvičení a prováděných aktivit v domácím prostředí s pomocí moderních ICT technologií a wearables se zahrnutím nástrojů a funkcionalit pro zvýšení osobní bezpečnosti.

(2) Ověření konceptu technologie pro asistenci pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám v podobě strukturovaných dotazníků, jejich elektronické evidence v domácím prostředí s pomocí moderních ICT technologií a wearables se zahrnutím nástrojů lokalizace a funkcionalit pro zvýšení osobní bezpečnosti. (3) Ověření konceptu sekvenování nové generace ke zlepšení rutinní diagnostiky genetických onemocnění. Navrhované řešení je laboratorní procedura (standardní operační postup = SOP), která umožní ze vzorku periferní krve pacienta stanovit sekvenci středně velké skupiny genů (tzv. panelu, s řádově stovkami genů) metodou cíleného masivního paralelního sekvenování, podle požadavků spolupracujících zdravotnických zařízení.