Realizované projekty

Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000830
Zaměření projektu:Náplní projektu je prověření 6 konceptů komercializace výsledků zemědělského výzkumu, které budou v případě kladného vyhodnocení převedeny do praxe. Úspěšné koncepty podpoří zejména udržitelný rozvoj metropole v oblasti životního prostředí a environmentální bezpečnost obyvatel města. Výstupy projektu přispějí k zlepšení funkčnosti městské zeleně (kvalitnější půda, lepší ochrana proti škůdcům, nepřítomnost GMO), zkvalitnění monitoringu ovzduší jako nástroje pro poskytování zdravotnických služeb, snížení energetické náročnosti budov a podpoře environmentálního vzdělávání.
Žadatel:Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Partner:-
Výše schválené podpory:19 152 920,14 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.vurv.cz

Projekt je tvořen 6 koncepty: (1) Záchyt a determinace mikroskopických hub v ovzduší hl. m. Prahy, (2) Včasné zjištění zasolení půdy pro zdravou městskou zeleň, (3) Nástroje pro zajištění bezpečnosti městské zeleně: GM variety, (4) Pražská zeleň bez rizikových látek, (5) Zelené stěny pro čistší vzduch, udržitelné hospodaření s vodou a snížení teploty pro zlepšení kvality života v Praze, (6) Přenos současných špičkových výsledků zemědělského výzkumu do znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti environmentálního vzdělávání.