Realizované projekty

Klíč k porozumění

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000016
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozvoj podmínek multikulturní výchovy, jak dlouhodobými aktivitami (seminář ČJ, pracovní materiály, moderní metody výuky, úprava ŠVP), tak jednorázovou podporou pro cílovou skupinou žáků (přednášky, workshopy, exkurze). Podpořen bude i rozvoj kompetencí pedagogů v daném tématu. Cílem projektu je plně začlenit žáky cizince do celé společnosti, odstranit předsudky a všem žákům vštípit pozitivní chápání rovných příležitostí. Předpokládáme zapojit 220 žáků Gymnázia Jana Palacha na Praze1 a 24 pracovníků školy.
Žadatel:Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s. r. o.
Partner:ne
Výše schválené podpory:1 455 400 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.gjp1.cz

Hlavním cílem projektu je podpora multikulturní výchovy na Gymnáziu Jana Palacha na Praze 1. Cílem je rozvíjet kulturní a sociální povědomí žáků a snížit školní neúspěšnost žáků s odlišným mateřským jazykem.

Dílčí cíle:

  • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků Zvyšovat porozumění současným otázkám migrace, světovým událostem, odmítání předsudků a stereotypů, násilí a dalších projevů multikulturalismu.
  • Rozvoj kulturního povědomí žáků, posilování schopnosti empatie, respektu a pochopení druhých.
  • Gymnázium Jana Palacha – otevřená škola pro všechny.
  • Snížení stresu žáků.
  • Snížení konfliktů mezi žáky.
  • Usnadnit žákům s odlišným mateřským jazykem pochopení běžné výuky.
  • Zavést moderní a alternativní formy výuky.
  • Zvýšit kompetence pedagogů.
  • Získat nového zaměstnance – odborníka na výuku ČJ jako druhého jazyka.