Realizované projekty

Jsme lidé jedné Země

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000010
Zaměření projektu:Program prevence rasismu a xenofobie má za cíl posílit kladné postoje žáků směrem k tolerantní občanské multikulturní společnosti. Jedna se o dvouletý program prevence složený ze systematické práce lektorů žadatele, lek. cizinců, učitelů ZŠ během výuky a aktivním zapojením žáků. Výuka je podpořena e-learningem, metodikou a manuály žadatele. Za účelem jednotného informačního a komunikačního centra vznikne webová aplikace poskytující metodické materiály, datový sklad pro každou školu, e-learning.
Žadatel:Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.
Partner:ne
Výše schválené podpory:3 499 125 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení: 1. 7. 2016
Datum ukončení: 31. 5. 2018

WWW:www.opu.cz

Cíle projektu vycházejí z priorit strategické výzvy v oblasti zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím
posílení inkluze v multikulturní společnosti na ZŠ, zaměřené na prevenci rasismu a xenofobie skrze
multikulturní výchovu a vzdělávání. Naším hlavním záměrem je pomocí osmi preventivních bloků a
specifické výuky upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti, otevřít
prostor pro uvědomění si a vyjádření předsudků a strachů a následné práci s nimi směřující k
eliminaci xenofobie a možných projevů rasismu. Negativní až rasistické postoje lze ovlivnit přímou a
intenzivní prací s nimi v dlouhodobém měřítku. Jednorázové přednášky a besedy jsou v tomto směru
málo efektivní. Proto jsme připravili preventivní program přesahující svou koncepcí a programem
(díky úzké spolupráci s pedagogy) do školní výuky. Preventivní program, který budeme realizovat na
školách a jehož průběh a kvalitu budeme pravidelně monitorovat a hodnotit, už byl implementován
na 15ti školách v 6 ti krajích ČR. Koncepce programu, jeho metodika a výuková část odpovídají potřebám
ZŠ a jejich ŠVP a vychází ze zkušeností žadatele s primární prevencí v oblasti sociálně negativních
jevů. Dílčím cílem výukového programu je:
-posílit kompetence žáků v práci s informačními zdroji a kritickou analýzou získaných informací
-zvýšit informovanost žáků o sociálně právním postavení migrantů v ČR a o zemích původu těchto
migrantů
-vytvořit prostor pro setkávání s migranty a předávání jejich osobních zkušeností se životem v zemích
původu a odlišných kulturních podmínkám v ČR.
Abychom těchto cílů dosáhli a naplňovali aktivity co nejefektivněji, připravili jsme pro lektory a pedagogy systematický podpůrný program zahrnující metodické zázemí, dotazníkovým šetřením budeme
monitorovat změny v postojích žáků.
Výstupy vedoucí ke zmíněným cílům budou, 12 proškolených koordinátorů na ZŠ, 400 zúčastněních
žáků, up. webový portál projektu, práce žáků vytvořené na základě dílčích činností v rámci klíčových aktivit.