Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Jazyková laboratoř

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480
Zaměření projektu:Škola má k dispozici 16 kmenových učeben, z toho jsou pouze 2 učebny jazykové. Vzhledem k nárůstu počtu žáků a zvyšujícího důrazu kladeného na výuku jazyků je logickým cílem v současné době právě vytvoření moderní jazykové učebny, která by odpovídala moderním trendům a také potřebám žáků i vyučujících. Učebny jazyků v současné době zaostávají především v oblasti IT infrastruktury a jejího na pojení na vysokorychlostní internetovou síť, kterou škola disponuje. Učebny nejsou vybaveny moderními IT pomůckami - tlumočnické vybavení, rozvody sluchátek, interaktivní tabule, atd. Analýza kapacit školských zařízení v MČ Prahy 12 je součástí Strategického rámce. Hovoří se v ní o relevantnosti kapacitního hodnocení škol, neboť od minulého století se požadavky a nároky na vzdělávací systém velmi proměnily a naplnění maximální kapacity školy už není hlavním cílem. Vzhledem k požadavkům na kvalitu výuky, její individualizaci a maximální přizpůsobení potřebám žáků není možné využívat kapacity na 100%. Nicméně bohužel žadatelská ZŠ je jednou z mála ZŠ na území Prahy 12, která má naplněnou svou maximální kapacity i nyní. Cílem projektu tedy rozhodně není navyšování kapacity školy jako celku, ale realizací projektu dojde pouze k navýšení kapacity pro výuku cizích jazyků a zkvalitnění podmínek pro tuto výuku.
Žadatel:Základní škola Písnická v Praze 12
Partner:-
Výše schválené podpory:2 415 626,05 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:www.zspisnicka.cz

Cílem projektu je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Vytvořením nové učebny se podpoří cca 90 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.