Realizované projekty

Investice do ZŠ Lupáčova 1/1200

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000967
Zaměření projektu:Investice do ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků
Žadatel:Základní škola Praha 3, Lupáčova 1/1200
Partner:
Výše schválené podpory:2 483 187,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:lupacovka.cz

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby cílové skupiny. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo potřeby dané cílové skupiny. Byla zpracována projektová dokumentace, rozpočet a harmonogram projektu. RT promyslel využití ve výuce, DVPP a spolupráci se školami.