Realizované projekty

Investice do pořízení výukových pomůcek v MŠ ČTYŘLÍSTEK 

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000974
Zaměření projektu:Investice do pořízení výukových pomůcek v MŠ, Praha 13, Mezi Školami 2323 pro práci s dětmi dle jejich SVP a investice do zahrady školy za účelem rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit dětí a EVVO
Žadatel:Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Praha 13, Mezi Školami 2323
Partner:
Výše schválené podpory:1 442 678,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:http://www.meziskolami.cz

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.