Realizované projekty

Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity ZŠ Pražačka

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000966
Zaměření projektu:Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v ZŠ Pražačka
Žadatel:Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
Partner:
Výše schválené podpory:2 161 950,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:zsprazacka.cz

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby cílové skupiny. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo potřeby cílové skupiny. Byla zpracována projektová dokumentace, rozpočet a harmonogram projektu. RT promyslel využití ve výuce, DVPP a spolupráci se školami.