Realizované projekty

Investice v MŠ, Praha 3, Jeseniova 4, 6 /1680

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001021
Zaměření projektu:Investice do zahrady a učeben školy za účelem rozvoje polytechnických dovedností, výchově k udržitelnému rozvoji a podpoře EVVO v MŠ
Žadatel:Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680
Partner:
Výše schválené podpory:1 212 183,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021

WWW:http://www.msjeseniova4.cz/

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.