Realizované projekty

Investice do FZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000957
Zaměření projektu:Investice do FZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků
Žadatel:Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Partner:
Výše schválené podpory:2 500 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:fzsmeziskolami.cz

Investice do FZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo potřeby CS. Byla zpracována projektová dokumentace, rozpočet a harmonogram projektu. RT promyslel využití ve výuce, DVPP a spolupráci se školami.