Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Interkulturní výchova pro zvyšování pedagogických kompetencí

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000345
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vytvoření metodické podpory (vzdělávacího programu) formou vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, se zaměřením na zvýšení jejich kompetencí v oblasti interkulturní výchovy a možných netradičních způsobů předávání informací žákům. Doplňující aktivitou je vytvoření vzdělávacího programu, který je zaměřený na stress management, psychohygienu a metody asertivní komunikace pedagogických pracovníků základních a středních škol či školských zařízení.
Žadatel:Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 373 600 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.11.2017

WWW:www.i-erc.cz

Cílem projektu je pomoci pedagogům orientovat se v danem tématu a vytvořit pro ne metodickou oporu při přípravě osnov multikulturní výuky a na naučit je dalším kompetencím, které ve své praxi potřebuji, jako je psychohygiena, stress management a metody asertivní komunikace pedagogických pracovníků. Multikulturní výchova odráží svým pojetím aktuální změny, kterými tato oblast výchovy prochází. Důraz je kladen na transkulturní přístup, jenž akcentuje aktivní hledání odpovědí na otázky o příčinách a hranicích odlišností každého z nás.