Realizované projekty

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207
Zaměření projektu:Záměrem je prostřednictvím komunitní práce směřovat k participaci cílové skupiny na aktivitách centra, posílit jejich sounáležitost s většinovou společností a postupně je zapojit do procesů v komunitě. Smyslem komunitní práce je zvyšovat toleranci, dobré sousedství a sociální odpovědnost, snižovat intoleranci. Cílem projektu bylo založit a rozvinout s dalšími aktéry interkulturní komunitní práci v česko-vietnamském rodinném centru v Libuši a inovativně tak řešit problematiku soužití v dané obci, s využitím nástrojů jako je vzájemné setkávání, přenos informací, sdílení společných prožitků i s dětmi, doplněné o vzdělávací workshopy pro dospělé. Primární cílovou skupinou jsou příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti – tj. vietnamští občané v této obci, sekundární pak ostatní obyvatelé Libuše. 
Žadatel:South East Asia - liaison, z.s.
Partner:Mateřská škola K Lukám, Městská část Praha-Libuš
Výše schválené podpory:4 382 318,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.klubhanoi.cz

Projekt reaguje na problematiku soužití většinové a menšinové společnosti. Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení ohrožených osob jejich zapojováním do aktivit interkulturního rodinného komunitního centra.