Realizované projekty

Inkluze v ZŠ a MŠ Královská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002043
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 9.896.429 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 222 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 20
Žadatel:Královská mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:1 158 533,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2020

WWW:https://www.skolkakobylisy.cz/?lang=cs

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.