Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   

Inkluze v Smiling Baby School

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000814
Zaměření projektu:Projektu je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Smiling baby school prostřednictvím vytvoření pracovní pozice pro dvojjazyčného asistenta a prostřednictvím komunitně osvětového setkávání a tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí. Dvojjazyčný asistent pomůže budovat dětem, které mluví jiným jazykem, vztah důvěry a pomáhá jim aktivně v začlenění se do skupiny i do celého vzdělávacího procesu, asistent aktivně pomáhá v odstranění komunikační bariéry a děti mnohem snáze a lépe zvládají začlenění do odlišné kultury. Děti bez OMJ vnímají děti s OMJ jako běžnou součást prostředí MŠ.
Žadatel:Mateřská škola Smiling Baby School s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:421 210,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2019

WWW:www.smilingbabyschool.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.