Realizované projekty

Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001869
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol - dvojjazyčný asistent, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů prostřednictvím doučování žáků s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet žáků s OMJ: 104
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Partner:
Výše schválené podpory:3 406 962,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.zsmilicov.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol – dvojjazyčný asistent, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů prostřednictvím doučování žáků s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.