Realizované projekty

Inkluze pro každého

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351
Zaměření projektu:Realizací projektu chceme podpořit proinkluzivnost pražských mateřských, základních a středních škol. Souborem aktivit, které jsou zaměřeny na všechny skupiny ovlivňující školní prostředí a podmínky pro vzdělávání - vedoucí pracovníci a pedagogové škol, děti a žáci, děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich rodiče - chceme podpořit začleňování a vzdělávání znevýhodněné skupiny dětí a žáků s OMJ.
Žadatel:META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Partner:-
Výše schválené podpory:3 986 184,68 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

WWW:http://www.meta-ops.cz/

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému a škol samotných zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s OMJ.