Realizované projekty

Inkluze v MŠ Smarties II.

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001908
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 121 427,- Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí školy (platný k 30.9. 2019): 20 počet dětí s OMJ na škole: 6
Žadatel:Mateřská škola Smarties, s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:538 155,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:http://www.kindergarten.cz/cesko-anglicke-skolky/praha-branik/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.