Realizované projekty

GO Aktiv, Vaše cesta do zaměstnání

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000149
Zaměření projektu:Vznik nových podnikatelských aktivit, pracovních míst pro OZP a produktů, které vytváří provázaný systém návratu OZP do zaměstnání (rehabilitace/ergodiagnostika/firemní osvěta/agentura práce). Na kvalifikovaných pracovních pozicích působí přímo lidé se ZP, převážně se získaným poškozením mozku, kteří mají vlastní zkušenost s nevyhovujícím stavem. Díky tomu dokáží poskytnout cílený profesionální servis a své původní omezení proměnit v rámci pracovního prostředí v benefit společnosti.
Žadatel:Go Aktiv sociální podnik, s.r.o.
:
Výše schválené podpory:5 673 043 Kč
Harmonogram:

01.03.2017 -

WWW:www.goaktiv.cz

Vznik nových podnikatelských aktivit, pracovních míst pro OZP a produktů, které vytváří provázaný systém návratu OZP do zaměstnání (rehabilitace/ergodiagnostika/firemní osvěta/agentura práce). Na kvalifikovaných pracovních pozicích působí přímo lidé se ZP, převážně se získaným poškozením mozku, kteří mají vlastní zkušenost s nevyhovujícím stavem. Díky tomu dokáží poskytnout cílený profesionální servis a své původní omezení proměnit v rámci pracovního prostředí v benefit společnosti.