Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Gevolon II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001550
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.
Žadatel:Gymnázium Evolution, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 701 622 Kč
Harmonogram:

01.10.2019 -

WWW:www.gevo.cz

Projekt je zaměřen následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.