Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

ETIKA jako komplexní přístup k rozvíjení etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes (1. stupně)

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000074
Zaměření projektu:ETIKA je komplexní přístup, jak rozvíjet etické, sociální a občanské kompetence dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes (1. stupně) prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání v inkluzivním prostředí. Důraz je kladen na posilování empatie, úcty k sobě a druhým, spolupráce, solidarity, úcty k přírodě, smyslu pro zodpovědnost a podporu kreativity dětí a vzdělávání pedagogů a rodičů. 5 pilířů: E-Etická výuka součást formálního vzdělávání, T-Tutoring, I-Inovace; K-Kvalifikovaní pedagogové; A-Arts.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
Partner:
Výše schválené podpory:1 310 371,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2016

WWW:www.parentes.cz

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes. MŠ i ZŠ Parentes jsou školská zařízení poskytující inkluzivní vzdělávání , která jsou otevřená pro všechny děti. V MŠ, která disponuje kapacitou 23 dětí ve 2 třídách (Motýlci a Koníci), je v současné době několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. ZŠ Parentes zahájila svou činnost ve školním roce 2014/2015 a má ve svých třídách 8 žáků s různým stupněm handicapů, včetně autismu, kombinovaného zdravotního postižení se zdravotním znevýhodněním, vývojové dysfázie, poruchy pozornosti a hyperaktivity. V případě úspěšného zvládnutí navrženého projektu by MŠ a ZŠ Parentes fungovala jako centrum kolegiální podpory pro téma etiky v rámci inkluzivního vzdělávání pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol.