Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Environmentální zahrada a venkovní třída

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000520
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vybudování učebny EVVO a zlepšení polytechnických dovedností. Realizací projektu bude ve škole vytvořeno zázemí pro rozvoj pohybových aktivit dětí, které jsou významným prostředkem pro jejich celkový osobnostní rozvoj, sociální začlenění a rozvoj společenských kompetencí.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7
Partner:-
Výše schválené podpory:2 496 736,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.mstrhanak.cz

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy, vybudováním učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporou environmentálního vzdělávání, to vše povede ke zlepšení polytechnických dovedností.