Realizované projekty

E – BIKE NET PRAHA

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000965
Zaměření projektu:Cílem projektu je vyvinout IT aplikaci, která umožní přímé a snadné propojení rezervačního a provozního systému půjčovny elektro kol a jejich sdílení jako přímou integrální součást stávající struktury veřejné dopravy a jízdních řádů v hlavním městě Praha.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:61 097 796,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 31.12.2020

WWW:https://www.praha.eu

Cílem projektu je zvýšení podílu cyklodopravy na celkové dopravní kapacitě a přispět tak k snížení zátěže, kterou doprava městu přináší a podpořit tak dlouhodobou udržitelnost městského dopravního systému. V rámci projektu bude vyvinut funkční, efektivní, uživatelsky přívětivý a atraktivní systém sdílené cyklodopravy, který umožní její rozvoj v místních klimatických a geografických podmínkách (kde klasické systémy sdílení kol selhávají), přímé a snadné propojení do systémů plánování a řízení dopravy ve městě.