Realizované projekty

Držíme krok…

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000030
Zaměření projektu:Projekt podpoří kompetence pedagogů pro působení v základních školách s jazykovou a kulturní heterogenitou žáků. Čtyři pražské školy si vytvoří a v praxi ověří vlastní Strategický plán multikulturní výchovy. Žáci základních škol budou zapojeni do aktivizačních a vrstevnických forem výuky s využitím nově připravených pracovních sešitů pro mezipředmětově řešenou osobnostní a sociální výchovu. Pedagogové si vyberou ze čtyř typů 40ti hodinových kurzů dalšího vzdělávání podle svých potřeb a zájmů.
Žadatel:Somatopedická společnost, o. s.
Partner:ne
Výše schválené podpory:6 086 271,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.somspol.wz.cz

Hlavním cílem je nabídnout pražským základním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání. Konkrétně aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro inkluzivní výuku v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dílčími cíli projektu, které se promítají do postupu realizace 4 klíčových aktivit je:
Zvýšit kompetence pedagogů pro práci v multikulturním prostředí, pro začleňování žáků odlišné kultury a mateřského jazyka do výuky v základních školách, osvojovat si způsoby pedagogické práce s novými materiály pro mezipředmětovou i projektovou výuku multikulturních témat, v sebezkušenostním výcviku s pomocí koučování eliminovat zátěž pedagogů při práci s heterogenitou žáků, posílit osobnostní integritu pedagogů.

Nastavit Strategické plány multikulturní výchovy a provést kroky k jejich aktivnímu využití školami.

Dalším dílčím cílem je také zlepšit podmínky pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v kontextu života v hlavním městě a rozšířit nejen v této oblasti možnosti sdílení dobré praxe mezi školami.

Dílčím cílem je rovněž posílení schopnosti škol průběžně hodnotit vlastní proinkluzivní klima a jeho změny, hodnotit interní procesy v kontextu požadavků inkluzivní praxe.