Realizované projekty

Dětské skupiny – Žižkovská školička I. a II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000008
Zaměření projektu:Podpora provozu dvou dětských skupin, které poskytují službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb. Jedná se o službu pro předškoláky od dvou do pěti let, kteří jsou ze sociálně znevýhodněných rodin a nemají reálnou možnost navštěvovat školku. Cílem je umožnit rodičům dětí dostupnost rekvalifikačních kurzů či uplatnění na trhu práce. Nezanedbatelným přínosem projektu je podpora těchto rodičů při přípravě jejich dětí na školní docházku.
Žadatel:ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600
Partner:-
Výše schválené podpory:2 777 720 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení 1. 9. 2016
Datum ukončení 30. 6. 2018

WWW:http://www.cimburacka.cz

Projekt řeší problém rodičů, kteří jsou převážně ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tito

rodiče mají problém s umísťováním dětí v předškolních zařízeních. Naplněnost obou našich dětských

skupin svědčí o důvěře rodičů svěřit dítě do naší péče. Vzhledem k tomu, že je o jejich děti postaráno,

mohou se snáze zapojit do pracovního procesu či se zúčastnit rekvalifikačních kurzů. Většina rodičů

této cílové skupiny nepovažuje za prioritní předškolní přípravu svých dětí, takže projekt řeší i tento

problém.

Rodiče mají často pouze základní vzdělání, proto mají znesnadněný přístup na trh práce.

Jejich děti většinou nemají možnost navštěvovat mateřskou školku či jiná předškolní zařízení

(finanční důvody, dodržování legislativou stanovených pravidel jako je včasný zápis, nedůvěra rodičů

k institucím, naplněnost školek atd.).

V obou našich dětských skupinách jsou děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které

potřebují speciální podporu a péči, aby byly dobře připraveny pro další stupně vzdělávání a aby

získaly různé kompetence a návyky, které jsou důležité pro adaptaci na školní podmínky a při dalším

uplatnění v životě.

Vzhledem k tomu, že většina našich klientů jsou rodiny ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,

nemají finanční možnosti k zaplacení nezbytně nutných poplatků k zajištění fungování dětských

skupin.

Cílem projektu je udržení provozu dvou dětských skupin, které v současné podobě fungují od 1. 9. 2015.

Tím podpoříme možnost rodičů najít si zaměstnání či zúčastnit se rekvalifikačních kurzů pro

lepší uplatnění na trhu práce. Současně s tím pomůžeme rodičů s přípravou předškolních dětí na povinnou školní docházku.