Realizované projekty

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000102
Zaměření projektu:Projekt reaguje na zvyšující se poptávku cílové skupiny (rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti do 3 let věku v lokalitě MČ Praha 14, kterou v současné době nelze, díky omezené stávající kapacitě, uspokojit. V rámci aktivit projektu vznikne v objektech MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova celkem 30 nových míst s celodenním provozem péče o děti do 3 let. Současně bude vybudován a zrekonstruován stravovací provoz pro potřeby dětské skupiny.
Žadatel:Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:7 335 920 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 27. 10. 2016
Datum ukončení projektu: 26. 5. 2017

WWW:www.praha14.cz

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzniku dětských skupin podpora zvyšování možností uplatnění na trhu práce pro rodiče cílové skupiny. Bude tak možno rodičům nabídnout cenově dostupnou službu péče o děti do 3 let v mateřské škole Vybíralova a mateřské škole Zelenečská. Dohromady realizací vznikne 30 nových míst pro děti. Zřízením zařízení pro péči o děti s celodenním provozem bude docíleno zvýšené podpory cílové skupiny, tj. rodičů, příp. zákonných zástupců dětí, tak aby došlo k jejich lepšímu postavení na trhu práce.

Realizací projektu dojde u cílové skupiny ke snadnější organizaci rodinného a pracovního života, udržení si stávajícího či získání nového zaměstnání nebo jinou formu ekonomické aktivity. Zvýšené kapacity bude dosaženo prostřednictvím přestavby nevyužívaných prostor ve stávajícím komplexu předškolních zařízení MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova, jejichž zřizovatelem je žadatel projektu.

Cílem projektu je podpora min. 68 rodičů, resp. zákonných zástupců, pro které vzniknou 2 zařízení s celkovou kapacitou 30 míst, zajišťující kvalitní cenově dostupnou péči o děti do 3 let. Městská část Praha 14 dosud cílovou skupinu s dětmi do 3 let cíleně nepodporovala a nárůst je tedy v tomto smyslu maximální. Projekt je koncipován tak, aby rodiče nebyli dále nuceni k hledání alternativních způsobů zajištění péče o děti z důvodu absence těchto služeb ve veřejném sektoru.

Dalším cílem projektu je formou zabezpečení institucionální péče o děti předcházet zvyšování nezaměstnanosti obyvatel Městské části Praha 14, čímž dojde i ke zvýšení ekonomické stability v místě a včasná reakce na předpokládaný demografický vývoj, který by v případě neřešení problému nedostatkové kapacity zařízeních s péčí o děti, situaci dále zhoršoval. Snahou Městské části Praha 14 je zvyšování kvality života obyvatel, k čemuž tento projekt, který cílí na výrazný nedostatek v lokalitě Městská část Praha 14, přispěje.