Realizované projekty

Dětské skupiny v městské části Praha 14

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000064
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětských skupin pro děti od dvou let věku v rámci mateřských škol v městské části Praha 14. Budou provozovány dvě dětské skupiny - u žadatele a partnera projektu, každá s kapacitou 15 dětí. Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.
Žadatel:Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500
Partner:Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968
Výše schválené podpory:3 933 885 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení 1. 1. 2017
Datum ukončení 30. 6. 2018

WWW:http://www.ms-zelenecska.cz

Projekt nabízí řešení problému nedostatečné podpory rodičů dětí ve věku do zahájení školní

docházky.

 

Primárně se zaměřuje na rodiče dětí ve věku 2-3 let, tedy ještě před nástupem do MŠ.

V této oblasti zaznamenává žadatel a partner zvýšené požadavky rodičů na chybějící kapacity v cílové

lokalitě MČ Prahy 14, kdy městská část není zřizovatelem jeslí a služby pro tuto cílovou skupinu jsou

nabízeny pouze na komerční bázi. Také MŠ jsou v lokalitě dlouhodobě naplněné, rodiče jsou při

umísťování svých dětí odmítáni.

 

Dle demografické prognózy je předpokládán na období realizace projektu stále mírný nárůst dětí

rodičů cílové skupiny.