Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Dětská skupina Zvonek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000621
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Hlavním cílem projektu je zajistit pro rodiče zaměstnané na Magistrátu hl. města Prahy bezpečnou a kvalitní péčí o jejich děti a zajistit jim tak uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit tak slaďování jejich rodinného a pracovního života. Vybudováním zařízení alternativní péče o děti předškolního věku si projekt klade rovněž za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny na Magistrátu hl. města Prahy. Cílem projektu je podpora nejméně 12 rodičů - zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy, pro které vznikne 1 zařízení poskytující péče o děti od 2 let věku do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:3 094 992,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.