Realizované projekty

Dětská skupina Zvonek III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002321
Zaměření projektu:V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP a kvalifikace dvou pečujících osob.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:
Výše schválené podpory: 1 343 520,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2022
Ukončení projektu: 30. 9. 2023

WWW:https://detskeskupiny.praha.eu/jnp/cz/detska_skupina_zvonek/informace_o_ds/index.html

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP a kvalifikace dvou pečujících osob. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky dle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude přerušen vždy 23. 12. – 1. 1. a první týden letních prázdnin. Doba trvání projektu: od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 (12 m) – 2 fáze provozu (6 měsíců).