Realizované projekty

Dětská skupina Klíček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000634
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Hlavním cílem projektu je zajistit pro rodiče zaměstnané na Magistrátu hl. města Prahy bezpečnou a kvalitní péčí o jejich děti a zajistit jim tak uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit tak slaďování jejich rodinného a pracovního života. Vybudováním zařízení alternativní péče o děti předškolního věku si projekt klade rovněž za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny na Magistrátu hl. města Prahy.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:3 094 992,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.