Realizované projekty

Dětská skupina BONA

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_0040000098
Zaměření projektu:Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu (děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky) ve stávajícím objektu žadatele. Jedná se o změnu využití prostor 2 bytů ve stávajícím objektu - vnitřní stavební úpravy v 1. a 2. NP a úpravu stávající zahrady a dětského hřiště, doplnění herních prvků před objektem a výměna části oplocení. Nová služba nerodičovské předškolní péče v celodenním režimu dle zákona číslo 247/2014 Sb., a služba krátkodobého hlídání na venkovním hřišti.
Žadatel:Centrum sociálních služeb Praha, Žilinská 2769/2, Praha 4
Partner:ne
Výše schválené podpory:3 532 113,04 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2017

WWW:www.csspraha.cz

Globálním cílem projektu Dětská skupina – BONA je navýšení v současné době nedostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3, resp. 6 let věku na území hl. m. Prahy. Podpořit návrat rodičů na volný trh práce pomocí vybudováním nového atraktivního zařízení s alternativní předškolní nerodičovskou péčí pro děti v lokalitě se zvýšenou poptávkou. Nastavením takových pravidel, které budou více nakloněny skutečným potřebám rodičů, resp. zákonným zástupcům dětí a zaměřit se na individuální přístup k dětem v malé skupině.

Specifickým cílem projektu je:
a. vybudování zařízení předškolní péče dle zákona o dětské skupině,
b. vytvoření nových míst pro zařazení dětí do předškolního vzdělávacího systému v rámci celodenní péče,
c. podpořit rodiče,resp. zákonné zástupce dětí v návratu na trh práce pomocí služby hlídání a péče o děti v režimu krátkodobého hlídání na venkovním hřišti zařízení.

K dosažení cílů projektu žadatel zřídí dětskou skupinu Bona za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimudle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky. Vybuduje toto zařízení ve stávajících prostorách v lokalitě sídliště Černý Most, v Praze 14, kde mimo jiné disponuje i velmi atraktivním oploceným pozemkem, které využije jako venkovní hřiště. Z průzkumu který žadatel v rámci přípravy projektové žádosti provedl vyplývá, že obyvatelé upřednostní z bezpečnostních důvodů hrací plochu, která je určena pouze pro děti mladšího věku, nikoli přístupná veřejnosti. V rámci průzkumu o službu krátkodobého hlídání na venkovním hřišti projevilo zájem 75 % dotázaných a zároveň 40 % z nich by využilo tento čas pro práci či její hledání, popř. ke zvýšení své kvalifikace na trhu práce.